جواب و پاسخ مرحله 232 بازی فندق دویست و سی و دو ۲۳۲ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کاه، آهک، زیپ، کپی، پیک، پایه، کاهی، پیاز، کازیه، پاکیزه.