جواب و پاسخ مرحله 235 بازی فندق دویست و سی و پنج ۲۳۵ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ران، کار، تاک، کلر، کارت، کنترل، کارتن، تانکر، کلانتر.