جواب و پاسخ مرحله 242 بازی آمیرزا دویست و چهل و دو ۲۴۲ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گوش، کور، شورا، روکش، شکار، کشور، گوارش، کاوشگر.