جواب و پاسخ مرحله 253 بازی آمیرزا دویست و پنجاه و سه ۲۵۳ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : رخش، شاخ، رخت، خشت، آخرت، تراش، ارتش، خراش، پرخاش، خارپشت.