جواب و پاسخ مرحله 295 بازی آمیرزا دویست و نود و پنج ۲۹۵ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ریگ، جگر، گیج، گره، گیس، گریه، جیره، گیره، سرگیجه.