جواب و پاسخ مرحله 469 بازی فندق چهارصد و شصت و نه ۴۶۹ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وات، ران، تار، تنور، وانت، توان، روان، ژانر، ژتون، ژنراتور.