جواب و پاسخ مرحله 48 بازی آمیرزا چهل و هشت ۴۸ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ریز، شیر، ریش، شیار، شیراز.