جواب و پاسخ مرحله 485 بازی آمیرزا چهارصد و هشتاد و پنج ۴۸۵ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برگه، بانگ، آگاه، گربه، انبه، آبان، باران، انبار، ارابه، گرانبها.