جواب و پاسخ مرحله 49 بازی آمیرزا چهل و نه ۴۹ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کوه، هوش، کشو، شکوه، کاوه، کاهو، هواکش.

ناشناس : هوش ،نوش،نوه،گوش،گونه،گوشه،گشنه.