جواب و پاسخ مرحله 652 بازی آمیرزا ششصد و پنجاه و دو ۶۵۲ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بیم، شیب، مبل، بیل، لبه، شبیه، شلیل، میله، بیمه.