جواب و پاسخ مرحله 70 بازی آمیرزا هفتاد ۷۰ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پری، پسر، سپر، پیر، سیر، ساری، اسیر، پاریس.