جواب و پاسخ مرحله 72 بازی آمیرزا هفتاد و دو ۷۲ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بارز، آزار، ابزار، بازار.

فاطمه : زنبور روز وزن زبر زور.