جواب و پاسخ مرحله 772 بازی آمیرزا هفتصد و هفتاد و دو ۷۷۲ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شنا، دهان، شانه، دانا، آشنا، دانش، ناهار، اشاره، اراده، هشدار، اداره.