جواب و پاسخ مرحله 805 بازی آمیرزا هشتصد و پنج ۸۰۵ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : غذا، کوه، کره، آذر، ذره، غار، کوره، غوره، کاغذ.