جواب و پاسخ مرحله 813 بازی آمیرزا هشتصد و سیزده ۸۱۳ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : صفا، نصف، حنا، صاف، صحنه، صفحه، اصفهان.