جواب و پاسخ مرحله 818 بازی فندق هشتصد و هجده ۸۱۸ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زشت، آرش، آتش، ترش، رشت، شتر، تراز، ارزش، تابش، آزار، شتاب، ارتش، تراش، شربت، آبشار، ابزار.