جواب و پاسخ مرحله 829 بازی فندق هشتصد و بیست و نه ۸۲۹ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هفت، تهی، تنه، تنگ، فتنه، تنگه، هفته، تفنگ، نهفته، هفتگی.