جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۱۱ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم مسولیت ما در برابر مشکلات و گرفتاری های برادران و خواهران دینی در کشور خود و نیز سایر کشورهای مسلمان چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : احساسی را که نسبت به خواهران و برادران خود داریم نسبت به برادران و خواهران دینی خود نیز داشته باشیم و آن ها را جزء خانواده خویش بدانیم.

سما : 1_ کمک مادی و معنوی به آنها 2_ احساس همدلی و همدردی با آنها 3_ برقراری روحیه تعاون و اتحاد با آنها 4_ برقراری مناسبات اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی با آنها 5_ برقراری روابط تجاری و دوستانه با آنها.