جواب تدبر کنیم صفحه ۱۰۶ کتاب هدیه های آسمان چهارم معلم ها چه کاری انجام می دهند کار پیامبران چیست چه شباهتی میان کار آنها وجود دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- آموختن علم و دانش به دانش آموزان و تربیت آن ها .
2- آموزش علم و دانش ودین به مردم و تربیت آن ها در جهت الهی.
3- هر دو دیگران را آموزش می دهند و در تربیت آن ها نقش دارند.

نویسنده : آنها باهم مشترک هستن چون معلم دانش را به بچه ها یاد میدهد اما پیامبران الهی را برایتان بازگو می کند.