معنی شعر کلمات صفحه ۷۸ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم معنی شعر درس یازدهم شهدا خورشیدند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

بارش : ساعت انشا بود.ومعلم به ماگفتبچه ها لطفا گوش کنیدنظر ما این استشهید ها مانند خورشیدندمرتضی جواب داد شهیدمانند شقایق سرخ استدانش اموزی گفتمانند چراغی است که در خانه ی ما میسوزدو دیگری گفت شهیدمانند داستانی هست که پر شده از حادثه و قشنگیمصطفی گفت شهیدمانند یک نمره ای بیست است که توی قلب تو و من همیشه میماند.

بارش : شهدا مانند گل سرخ هستند مانند رنگ قرمز پرچم.

مریم : شهدا قهرمان زندگی ما هستند واگر انها نبودند معلوم نبود چه اتفاقی برای کشور ما می افتاد.