جواب صفحه ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم معنی کلمات درس پنجم هفت خان رستم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.😞

نویسنده : بیت اول شیهه کشید و خشمگین شد و پایش را به زمین کوبید تا جایی که زمین زیر سم هایش شکافته شد.