جواب گنج حکمت صفحه ۷۴ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم معنی گنج حکمت چنان باش از سایت نکس لود دریافت کنید.

خواجه عبدالکریم، [که] خادم خاص شیخ ما، ابوسعید – قدس الله روحه العزیز – بود، گفت: «روزی درویشی مرا بنشانده بود تا از حکایت های شیخ ما، او را چیزی می نوشتم»
کسی بیامد که «شیخ، تو را می خواند» برفتم. چون پیش شیخ رسیدم، شیخ پرسید که چه کار می کردی؟ گفتم: «درویشی حکایتی چند خواست، از آن شیخ، می نوشتم.»
شیخ گفت: «یا عبدالکریم، حکایت نویس مباش، چنان باش که از تو حکایت کنند!»

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خواجه عبدالکریم که یکی از مریدان خاص شیخ ابوسعید (خداوند، روح عزیز او را پاک گرداند) بود، می گفت: «روزی تهدستی از من راجع به شیخمان (ابوسعید) پرسید و من شروع به توضیح دادن شیخ کردم.»
شخصی آمد و گفت : «شیخ شما را احضار کرده است.»، من (به جانب ایشان) رفتم. شیخ از من پرسید که چه کاری انجام می دادی؟ گفتم: «تهیدستی از شما سوال میپرسید، داشتم به ایشان در مورد شما سخن می گفتم»
شیخ گفت: «ای عبدالکریم، حکیت گو نباش، طوری باش که از تو سخن بگویند.».

نویسنده : مفهوم :ازکسی برای دیگران بازگو نکن تا مردانگی و راز داری تو ورد زبان عام شود.

نویسنده : همیشه از توانایی و نیروی خود سخن بگو زیرا هر کس که نشسته و گوش به تو فرا داده است بهتر می فهمد. .با وجود اینکه نظر دبگران قابل احترام و درست است اما سخن و نظر تو در اولویت قرار دارد.

نویسنده : از دیگران سخن گفتن هنر نمی باشد ما خودمان چه داریم !!!!و شیخ ابوالسعید هم به او گفت طوری باش که ازت حکایت بنویسند تا اینکه حکایت بگویی.