جواب گفت و گو کنید صفحه ۵۲ کتاب علوم تجربی پایه هفتم منابع آلوده کننده دریاها و دریاچه ها و تاثیر آنها بر محیط زیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : انواع اصلی آلاینده ها انواع اصلی آلاینده‌های آب از حیث نحوه آلایش، آلاینده‌های شیمیایی، بیولوژیکی و مواد فیزیکی هستند که موجب کاهش کیفیت آب می گردند. اما از لحاظ نوع آلاینده به 8 دسته اصلی تقسیم می شوند که هر یک مضرات مربوط به خویش را به دنبال دارد. این هشت مورد شامل: الف- مواد نفتی ب- آفت کش و علف کش ها پ- فلزات سنگین ت- زباله های خطرناک ث- مواد آلی زائد ج- رسوبات چ- میکرو ارگانیزم های مضر ح- آلودگی گرمایی.