جواب درک مطلب صفحه ۱۱۰ کتاب ادبیات فارسی چهارم در عبارت پایانی درس منظور از «بلند آواز و میان تهی» چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پر ادعا و تو خالی.