جواب درک مطلب صفحه ۵۸ کتاب ادبیات فارسی پایه چهارم منظور از مرز را پرواز تیری می دهد سامان چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یک تیر، مرز یک کشور را تعیین می کند.

ثنا شعبانی : منظور این است که سر نوشت وآینده ی کشور با پرتاب یک تیر باید معلوم شود.

نویسنده : یعنی اون تیر تا مرز رفت ودر وسط درختی زده شد.

نویسنده : یعنی که آن تیر مرز ایران و توران را نشان داد و دیگر هیچ مشکلی نبود.