جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۶۹ کتاب دین و زندگی پایه دهم منظور از کلمه توفی در قران کریم چیست و برای اشاره به کدام بعد از وجود انسان استفاده شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یعنی در یافت روح به طور تمام و کمال و برای اشاره به بعد روحانی وجود انسان استفاده شده و نشانه آن است که حقیقت وجود انسان همان روح است که فرشتگان آن را به طور کامل دریافت کرده و روانه برزخ می کنند و تا روز قیامت آنجا می مانند.