جواب نوشتن صفحه ۱۶۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم منفی فعل امر در جدول از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نهی.

اتریسا کالن : مادر درعربی=اُم.
همان احد است=یکتا.
از انواع جمله =امری.
این نوع جمله خبری را می رساند=خبری.
درخت همیشه سبز=کاج.

ناشناس :
1.کلیک
2.کوبا
3.ام
4.کرمانی
5.یکتا
6.امری
7.خبری
8.خواهش
9.سرزنش
10.نهی
11.یوشیچ
12.کاج.