جواب فعالیت صفحه ۷۸ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم مواردی از رعایت نظم در کلاس مدرسه خانه و جامعه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. در کلاس : انجام به موقع تکالیف و حضور به موقع در کلاس.
2. در مدرسه : کوتاه کردن موها و حضور به موقع در مدرسه.
3. در خانه : شب ها به موقع خوابیدن – انجام وظایف خود مانند تمیز نگه داشتن اتاق- همکاری با خانواده.
4. در جامعه : رعایت قوانین و رعایت نظم در جامعه.