جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۱۶ کتاب علوم تجربی پایه هفتم موارد زیر چه ارتباطی با وزن شما دارد ماهیچه ها، استخوان ها، بافت چربی، قد، نوع و مقدار غذا، ورزش و فعالیت های بدنی از سایت نکس لود دریافت کنید.

الف) موارد زیر چه ارتباطی با وزن شما دارند؟
ماهیچه ها، استخوان ها، بافت چربی، قد، نوع و مقدار غذا، ورزش و فعالیت های بدنی
ب) توضیح دهید کدام یک از موارد گفته شده در اختیار شما قرار دارد.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) ماهیچه ها: حدود یک سوم تا یک دوم وزن بدن مربوط به ماهیچه هاست.
استخوان ها: حدود یک سوم وزن بدن .
بافت چربی: در افراد مختلف متفاوت است و درصد کمی از وزن بدن را شامل می شود.
قد: هر چه قد انسان بلندتر باشد دارای وزن بیشتری است.
نوع و مقدار غذا: رژیم غذایی مناسب که تنوع و تعادل و کافی بودن مواد مغذی را داشته باشد موجب وزن متعادل می شود و رژیم غذایی نامتناسب و پر خوری سبب اضافه وزن شده و سوء تغذیه باعث کاهش وزن.
ورزش و فعالیت بدنی: هر چه بیشتر باشد افزایش وزن کمتر بوده و بدن وزن طبیعی را دارد.
ب) بافت چربی که سبب اضافه وزن می شود و نوع و مقدار غذا و همینطور میزان ورزش و فعالیت بدنی ما است بنابراین این سه مورد در اختیار ما قرار دارد.

ملیکا میرزاعلی : و موجب افزایش وزن ما می شود و کم خوری موجب کاهش وزن ما میشود درنتیجه غذا های کم کالری مصرف کنیم.