آیا تاکنون توانستیم موجودات فضایی را پیدا کنیم یا کسانی که در فضا زندگی کنند از سایت نکس لود بخوانید. موجودات فضایی احتمال زیادی دارند که در فضاهای دیگری نیست زندگی می کند که ما آنها را نمی شناسیم و ممکن است انسان هایی مثل ما در سیارات دیگر و با امکانات دیگر موجود باشد .

آیا در سیارات دیگر افرادی مثل ما وجود دارد

فضا بسیار بزرگ است انقدر بزرگ است که حتی نمی توانید آن را درک کنید به اندازه بزرگ است که نسبت به یک هسته اتم نسبت به خورشید وجود دارد و نمی توان آن را با چشم مسلح دید. فضا بسیار بسیار بیکران و بزرگ می باشد و احتمال اینکه موجودات فضایی دیگری در فضا زندگی کنند بسیار زیاد است. اگر موجودات فضایی زیادی در هوا و در فضا وجود دارند شبهه ایجاد می شود که آیا قرآن برای انسان ها آمده است آیا این دنیا برای ما طراحی شده است.

علائم وجود یوفوها در فضا

علامت های زیادی در فضا وجود دارد که مبنی بر اینکه زندگی در حیاط دیگری در جریان است مثل اینکه در سال های قبل یک صدای ناشناخته از غذا دریافت کردیم که یک عددی را با زبانی که هیچ کس آن را نمی شناسد بیان می کند اگر افراد دیگری نیز در سیارات دیگری وجود داشته باشند آن وقت قرآن و پیامبر فقط برای این کره زمین و این کره خاکی آمده است یا برای افراد دیگر در سیارات دیگر نیز پیامبرانی ارسال شده است شعبه های زیادی در این امر وجود دارد ولی خداوند در قرآن گفته است که صادرات و زمین را برای شما آفریده ام و از آن استفاده کنید ولی امکان وجود در جانوران دیگر در فضاها وجود دارد ولی امکان وجود افرادی مثل انسان که دارای هوش بالایی هستند در فضا غیر ممکن است و انسان صدای حیوانات است و شاید در دیگر سیارات حیواناتی باشند ولی نمی توان انتظار داشت که افرادی مثل انسان ها با هوش بالا در آن وجود داشته باشد .