جواب فعالیت صفحه ۱۴۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم چند مورد از مهم ترین وظایف حکومت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وضع قوانین و مقررات لازم در امور مختلف و اجرای قوانین: قوه مقننه.
برقراری نظم و امنیت، رسیدگی به اختلافات و شکایت ها: قوه قضاییه.
تعلیم و تربیت، حفظ میراث فرهنگی : قوه مجریه.
دفاع از کشور و حفظ تمامیتت ارضی : قوه مجریه.