جواب فعالیت صفحه ۳۱ کتاب نگارش فارسی سوم دبستان ابتدایی موضوعی را به دلخواه انتخاب کن و یک بند درباره آن بنویس دقت کن جمله ها مربوط به هم باشند و یک مطلب را بیان کنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش سوم دبستان

موضوعی را به دلخواه انتخاب کن و یک بند درباره آن بنویس

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

سحر: روزی روزگاری یک مرد تبر زن به جنگل می رفت و ظهر ها به خانه برمی گشت. یک روزی که به جنگل می رفت و یک درخت قطع کرد موقع برگشتن به خانه تبرش در آب افتاد. مرد تبر زن خیلی ناراحت شد انقدر نشست آن جا گریه کرد تا یک فرشته از آب در آمد و به مرد تبر زن گفت ای مرد تبرزن چه شده؟مرد تبر زن گفت تورم در آب افتاده . فرشته رفت یک تبر طلایی آورد گفت این تبر تو است؟مرد گفت نه این تبر من نیست. فرشته یک تبر نقره ای آورد بعد گفت این تبر تو است؟مرد تبرزن گفت نه این تبر من نیست. بعد فرشته یک تبر طلایی آورد گفت چون تو مرد راستگویی بودی من این هدیه را به تو میدهم.