جواب فعالیت صفحه ۸۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم موفقیت نهضت تنباکو از نظر سیاسی و اجتماعی چه اهمیتی داشت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : از نظر اجتماعی :
این نهضت نخستین حرکت جدی مردم برای رهایی از نفوذ و سلطه خارجی و ایستادگی در برابر ستم داخلی بود و حس اعتماد به نفس و روحیه مقاومت و مبارزه را در مردم تقویت کرد.
از نظر سیاسی:
به حکومت فهماند که مردم بیدارند.مردم نیز شهامت حضور در صحنه را با تبعیت از مرجعیت دینی به دست آوردند و استعمار گران به نقش مراجع و نفوذ آنها در مردم حتی بیشتر از حاکمان پی بردند.