جواب تفکر در حدیث صفحه ۸۱ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم میان حدیث اول و حدیث ثقلین چه رابطه ای وجود دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در هر دو حدیث با هم بودن و جدایی ناپذیر بودن قرآن و امام (ع) تاکید شده است و برای هدایت و سعادت اخروی نمی توان یکی از این دو را بدون دیگری داشت.