جواب فعالیت صفحه ۷۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم نام اقیانوس های جهان را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آرام ، هند ، اطلس ، منجمد جنوبی ، منجمد شمالی.