جواب فعالیت صفحه ۱۰۰ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم نام گروه های چهارگانه شورای ایمنی را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) گروه تدارکات و پشتیبانی.
2) گروه نجات و امداد.
3) گروه تجسس.
4) گروه آتش نشان.