جواب قلمرو ادبی صفحه ۶۲ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم دو ویژگی برای نثر درس سفر به بصره بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- كوتاهی جملات : بعد از آن كه حال دنیاوی ما نیک شده بود و هر یک لباسی پوشیدیم، روزی به درآن گرمابه شدیم كه ما را درآن جا نگذاشتند. چون از در رفتیم، گرمابه بان و هر كه آن جا بودند، همه بر پای خاستند و بایستادند چندان كه ما در حمّام شدیم ، و دلّاك و قیّم درآمدند و خدمت کردند و به وقتی كه بیرون آمدیم هر که در مسلخ بر پای خاسته بودند و نمی نشستند، تا ما جامه پوشیدیم و بیرون آمدیم. 2- صداقت و صمیمیت : چون به بصره رسیدیم از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم و سه ماه بود كه موی سر باز نكرده بودیم و می خواستم كه در گرمابه روم که هوا سرد بود و جامه نبود و من و برادرم هر یك لُنگی كهنه پوشیده بودیم و پلاس پاره ای در پشت بسته از سرما.