جواب تفکر در حدیث صفحه ۹۹ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم با تامل در سخنان امیرالمومنین علی سه مورد از نشانه های بازگشت مسلمانان به دوره جاهلیت را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) پوشیده بودن حق، آشکار بودن باطل و رایج بودن دروغ بر خدا و پیامبر (ص).
ب) کم بها بودن قرآن وقتی بخواهد به درستی خوانده شود و رایج بودن آن وقتی به صورت وارونه معنا شود. .
ج) در حاشیه و انزوا قرار گرفتن خوبی ها و نیکی ها و شایع شدن گناه و فساد.