جواب فعالیت صفحه ۲۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم نام چند نفر از افرادی که صلاحیت و تجربه دارند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پدر و مادر, مشاور, روحانی مسجد و غیره.

نویسنده : مشورت پرسیدن نظر درمورد موضوع خاص و تجربه به انسان کمک می کند دید بهتری به امور افرادش داشته باشد و نکته جالب توجه این است که همان طور که قبلا دراین نامه خوانده اید ما نسبت به زندگی اتفاقات افراطیان هوشیار باشد.

زهرا : مشاوره گرفتن و مشورت کردن از افراد عاقل یکی از راه هایی است که افراد را قدم به قدم به آرزو هایشان نزدیک میکند. چراکه حضرت علی در این باره میفرماید با افراد عاقل و صاحب خرد مشورت کن تا از لغزش و پشتیبانی ایمن گردی. مشورت با آدم بدبین بسیار خطرناک است زیرا او جز سیاهی، بدبختی و شکست چیزی نمی بیند و صرفا افکار بدبینانه خود را به شیوه نصیحت به شما انتقال می دهد.