جواب فعالیت صفحه ۵۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم نمودار الف و شکل ب را توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در 20 سال اخیر توسعه انسانی درایران از سال 1980 تا 2011 همواره سیر صعودی داشته و ایران را در بین کشورهای منطقه در رتبه دوم قرار داده ولی از سال 2011 به بعد این توسعه به دلیل تحریم های بین المللی توسط کشورهای قدرتمند، مخصوصاً تحریم نفتی ثابت مانده است.