جواب فعالیت صفحه ۱۳۲ کتاب علوم تجربی پایه نهم نمودار زیر اثر کربن دی اکسید را بر میزان فتوسنتز از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در ابتدا افزایش مقدار CO2 با افزایش مقدار فتوسنتز همراه است اما پس از مدتی ظرفیت گیاه اشباع می شود بنابراین با وجود افزایش CO2 مقدار فتوسنتز ثابت باقی می ماند.