جواب نوشتن صفحه ۵۲ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم نوشتن درس ششم آداب زندگانی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. هم خانواده واژه های زیر را از متن درس، بیابید و بنویسید.
اتّهام، اقناع، طعنه، مقدّم، استماع، مقطوع، مطلب، مقتدر، مجتهد، اصیل
2. فعل های مضارع را مشخص كنید و نوع آنها را بنویسید.
«اینك دارم برای شما می نویسم، شاید بخوانید و به كار بندید؛ هرگاه ذهن تان را از كژ اندیشی بپیرایید، دلتان را از احساس ناروا بشویید و از بی رسمی ها بپرهیزید، خداوند با شما همراه می شود؛
پست و بلند آوای درونتان را می شنود و رفتار شما را به سامان می آورد».
3. عبارت زیر را در كی بند، توضیح دهید.
«گوهرِ تن، از گوهرِ اصل، بهتر بوَد«.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. اتّهام: تهمت اقناع: قانع طعنه: طعن مقدّم: متقدّم استماع: سمع
مقطوع: قطع مطلب: طالب مقتدر: قادر مجتهد: جهد اصیل: اصل
2. دارم : مضارع مستمر می نویسم: مضارع التزامی بندید: مضارع التزامی
بپیرایید: مضارع التزامی بشویید: مضارع التزامی بپرهیزید: مضارع التزامی
می شود: مضارع اخباری می شنود: مضارع اخباری می آورد: مضارع اخباری
دارم می نویسم: با هم فعل مضارع مستمر است.
3. هنری که انسان کسب می کند، بهتر از اصل و نسب است. یعنی آنچه را که خود توانسته ای با زحمت و تلاش به دست بیاوری خیلی بهتر از آن چیزی است که خاندانت برایت به جا گذاشته اند.

اسما : سوال دومش اولی اشتباهه چون دارم مینویسم باهم میشه مضارع مستمر.