جواب نوشتن صفحه ۱۵۳ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب نوشتن درس شانزدهم آدم آهنی و شاپرک از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. ترکیب های وصفی و اضافی را مشخص کنید.
درخت بلوط، احساس خوب، افراد سرشناس، صدای بلند، مربای زردآلو، اسم من
2. برای هر کلمه، یک هم خانواده بنویسید.
مطمن، سوال، قصه، توجه
3. در جمله های زیر نهاد، مفعول و متمم را معین کنید.
الف) شناسنامه ما، عمر حقیقی ما را تعیین نمی کند.
ب) فرصت های خوب و عزیز می گذرند.
پ) دانش آموزان شهید رجایی را دوست داشتند.
ت) آفتاب برگل ها و سبزه ها می تابد.
4. فعل های « ایستادند، می آید، پرسیدند، گفت » را به فعل آینده، تبدیل کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. درخت بلوط = ترکیب اضافی.
احساس خوب = ترکیب وصفی.
افراد سرشناس = ترکیب وصفی.
صدای بلند = ترکیب وصفی.
مربای زردآلو = ترکیب اضافی.
اسم من = ترکیب اضافی.
2. مطمن = اطمینان.
سوال = مساله.
قصه = قصص.
توجه = متوجه.
3. الف) شناسنامه ی ما = نهاد عمر حقیقی = مفعول.
ت) آفتاب = نهاد گل ها و سبزه ها = متمم.
4. ایستادند = خواهند ایستاد.
می آید = خواهد آمد.
پرسیدند = خواهند پرسید.
گفت = خواهد گفت.

محمد طاها :‌همه ی جواب ها درست بود اماجواب های سوال ۳ نصف آن باقی مانده بود بود یعنی جواب گزینه الف) و ت) راداده بود اما جواب گزینه پ) و ت) مانده بود..

کوثر غلامی :‌ فرصت های خوب وعزیز میگزرند فرصت های خوب وعزیز:نهاد میگزرند: فعل دانش آموزان شهید رجایی را دوست داشتند دانش آموزان: نهاد شهید رجایی: مفعول دوست داشتند: فعل.

صدف انصاری : توجه:وجهاینم میتونس باشع بقیع جوابا همع درس بودو کامل ب جز سوال۳ک اونم خانم غلامی زحمتشو کشید.

نوسینده : درخت بلوط اضافی
احساس خوب وصفی
افراد سرشناس وصفی
صدای بلند وصفی
مربای زردآلو اضافی
اسم من اضافی.