جواب نوشتن صفحه ۱۲۲ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب نوشتن درس شانزدهم آرزو از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. برای هر واژه، دو هم خانواده بنویسید و در جدول قرار دهید.
غره
اعتماد
احساس
اعتراض
3. ساخت هر واژه را مشخص کنید. (ساده، مشتق و یا مرکب)
پرنده، دشمن، خدمتگزار، هواپیما، سردبیر، راه آهن، تعمیرگاه، نی زار، آبراه، فکر، ساده، آرزومند

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. غره: مغرور – غرور.
اعتماد: معتمد – عمود.
احساس: محسوس – حس.
اعتراض: معترض – تعرض.
3. ساده: دشمن – فکر – ساده.
مشتق: پرنده – تعمیرگاه – نی زار – آرزومند.
مرکب: آبراه- خدمتگزار – هواپیما – سردبیر – راه آهن.

نویسنده : ساده:پرنده دشمن هواپیما فکر ساده
وندی: خدمتگزار تعمیرگاه نی زار ارزومند
مرکب: سردبیر راه اهنابراه

نویسنده :
ساده;فکر.ساده. دشمن.
وندی;ارزومند. نی زار. پرنده. تعمیر گاه.
مرکب;راه اهن. خدمتگزار. هواپیما. سر دبیر. ابراه..