جواب نوشتن صفحه ۱۱۸ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب نوشتن درس سیزدهم اسوه نیکو از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. برای هریک از کلمه های زیر دو هم خانواده بنویسید.
حضور، عطوفت، حریم
2. واژه صحیح را انتخاب کنید و درجای خالی بنویسید.
الف) گاهی به آرامی آنان را پایین می آورد و از سجده ،­،­،­،­ (برمی خواست، برمی خاست)
ب) اجازه نمی داد کسی جز در مقام ،­،­،­،­ در حضور او از دیگری بد بگوید. (دادخواهی، دادخاهی)
3. بن مضارع فعل های زیر را مشخص کنید.
می خوانم، می رویم، می پرسد، می شنوند

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. حضور = حاضر – محضر – احضار – حضار .
عطوفت = عاطفه – معطوف – عطف – عاطف .
حریم = حرم – حرمت – محرم – محروم.
2. الف) گاهی به آرامی آنان را پایین می آورد و از سجده .بر می خواست.
ب) اجازه نمی داد کسی جز در مقام .دادخواهی. در حضور او از دیگری بد بگوید. .
3. می خوانم = خوان .
می رویم = رو .
می پرسد = پرس .
می شنوند = شنو.

نویسنده :‌خداوند در قرآن پیامبر ( ص ) را اسوه یعنی سر مشق و نمونه معرفی کرده است چگونه می توانیم از رفتار پیامبر ( ص) برای زندگی بهتر سر مشق بگیریم.

الهه ‌:
بن مضارع می رویم میشه روید نمیشه برو چون برو برای مفرد هستش ولی کلمه ما اول شخص جمع هست