جواب نوشتنن صفحه ۲۸ کتاب فارسی پایه نهم جواب نوشتن درس سوم از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. در میان كلمه های زیر، هم خانواده كدام واژه ها در متن درس به كار رفته است؛ آنها را بیابید و بنویسید:
غنی، حجّت، یوم، مغتنم، مبصر، احتیاج، صبور، دوام، مساعی، سعید
2. در بیت زیر کنایه ها را مشخّص کنید و معنی آنها را بنویسید.
مپیچ از ره راست بر راه کج چو در هست، حاجت به دیوارنیست
3. با ذکر دلیل گونه های پرسش زیر را مشخص کنید .
كه تواندكه دهد میوه الوان از چوب؟ یا كه داند كه بر آرد گل صد برگ از خار؟
خار بر پشت زنی زین سان گام عزّتت چیست ؟ عزیزیت كدام ؟
هر شب كه روی به جامه خواب كن نیك تأمل اندر این باب
كان روز، به علم تو چه افزود؟ وز كرده خود، چه برده ای سود؟

جواب

1. غنی: غنیمت حجّت: ………………. یوم: ایام مغتنم: غنیمت مبصر: بصیرت00
احتیاج: محتاج صبور: ………………. دوام: ………………. مساعی: سعی سعید: ……………….
2. از راه راست پیچیدن کنایه از منحرف شدن
به راه کج رفتن کنایه از راه نادرست و کار اشتباه انجام دادن.
3. بیت اوّل)
مصراع اوّل: پرسش انکاری مصراع دوم: پرسش انکاری
شاعر تأکید سؤالی دارد یعنی به جز خدا چه کسی توانایی دارد تا از چوب خشک میوه های رنگارنگ خلق کند.
مصراع دوم هم شاعر بر نکته ای دیگر تأکید می کند و می گوید به جز خدا کسی توانایی خلق گل های رنگارنگ را از بین خارها ندارد.
بیت دوم)
پرسش معمولی: قهرمان داستان از یکدیگر سؤالی می پرسند که نیاز به پاسخ دارد.
بیت سوم و چهارم)
مصراع اوّل: پرسش معمولی مصراع دوم: پرسش معمولی
چون سؤال ها برای پاسخ داده پرسیده شده اند.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

امیرحسین : حجت : حاجت.