جواب نوشتن صفحه ۱۳۳ و ۱۳۴ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب نوشتن درس هفدهم شازده کوچولو از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. از میان گروه کلمه های زیر واژه های نادرست را بیابید و شکل درستشان را بنویسید.
تصویر مار بوآ، حضم غذا، حدث و گمان، با وقار تمام، ودا و خداحافظی، عظیمت به سیاره زمین، مالک ستاره گان، انسان علاقمند.
2. در بند اول درس، قید ها را مشخص کنید.
3. با توجه به کلمه های داخل کمانک، زمان فعل های هر جمله را تغییر دهید و جمله را بازنویسی کنید.
من شاهکار خود را به آدم های بزرگ نشان دادم. (ماضی بعید)
این هواپیما ، با سرعت فوق العاده پرواز می کند. (ماضی مستمر)
راز دیگری از زندگی شاهزاده کوچک بر من فاش شد. (مضارع التزامی)
4. جدول صفحه بعد را کامل کنید.
1. غزل، مثنوی، قصیده نوعی ………….. شعری هستند.
2. یکی از اجزای جمله و به معنی بند است.
3. دو مصراعی که با هم بیایند.
4. یکی از عناصر مهم داستان
5. به ادبیات دفاع مقدس می گویند.
6. از آن طرف بخوانید نوعی جمله است.
7. صفت «ادب» و یکی از انواع نوشته
8. اگر از آن طرف بخوانید مترادف هویدا است.
9. با فعل اسنادی می آید.
10. ریشه فعل
11. نوعی ماضی است.
12. کتاب مشهور مولوی
13. «دوست» به زبان ترکی
14. معمولا همراه آموزش می آید.
15. حرف ربط.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. حضم غذا = هضم غذا.
حدث و گمان = حدس و گمان.
ودا و خداحافظی = وداع و خداحافظی.
عظیمت به سیاره زمین = عزیمت به سیاره زمین.
مالک ستاره گان = مالک ستارگان.
2. وقتی – روزی.
3. من شاهکار خود را به آدم های بزرگ نشان داده بودم.
این هواپیما ، با سرعت فوق العادهای داشت پرواز می کرد.
راز دیگری از زندگی شاهزاده کوچک برای من فاش بشود.

ناشناس : ۱=قالب ۲=قید ۳= بیت ۴= زاویه ی دید ۵= ادبیات پایداری ۶= یرما ۷= ادبی ۸= ادیپ ۹=مسند ۱۰=بن۱۱=استمراری ۱۲= مثنوی ۱۳=یولداش ۱۴= پرورش ۱۵=و.