جواب نوشتن صفحه ۵۶ و ۵۷ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب نوشتن درس ششم از سایت نکس لود دریافت کنید.

متن نوشتن درس ششم فارسی هفتم

1. نمونه های تکرار را از درس پیدا کنید و بنویسید.
2. نهاد و مفعول هر جمله را مشخّص کنید.
الف) رزمندگان، دشمن را از خاک ما بیرون انداختند.
ب) من، عموی خوش اخلاقم را توی قلبم جا دادم.
پ) همه معلّم ها، بچّه ها را دوست دارند.
٣ با توجه به معنی جمله ها، واژه های مناسب را در جای خالی قرار دهید.
الف) مادر بزرگ درباره …… گل های باغچه با نوه اش در ……… خانه گفت وگو می کرد. (حیاط، حیات)
ب) مراقب پول های ………. خود باشیم و از ……….. و خوراک های بیهوده پرهیز کنیم. (خورد ، خوراک)
4. جدول زیر را کامل کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. من قبل کوچولویی ، خیلی کوچولو؛ خیلی خیلی کوچولو دلم می خواهد تمام این قلب کوچولو را ، مثل یک خانه ی قشنگ و کوچولو به کسی بدهم که خیلی خیلی دوستش دارم
این را می دانم که فقط جای آدم های خیلی خیلی خوب است تصمیم گرفتم قلبم را بدهم به مادرم ؛ تمام قلبم را ، تمام تمامش را بدهم به مادرم امّا وقتی نگاه کردم خداجان ! خداجان ! می دانید چه دیدم پدرم یک عمو دارد ، این عموی پدرم خیلی خیلی پول دار است او دوان دوان از قلبم می آمد بیرون تا صندوقش را بردارد
تازه یواش یواش داشتم می فهمیدم که یک قلب کوچک کوچک ، چقدر می تواند بزرگ باشد قلب من مال همه و همه ی آدم های خوب سراسر دنیاست حالا فقط یک جای خیلی خیلی کوچک در یک گوشه ی قلبم باقی مانده است
2. الف) رزمندگان : نهاد دشمن : مفعول
ب) من : نهاد عموی خوش اخلاقم : مفعول
پ) همه معلّم ها : نهاد بچّه ها : مفعول
3. الف) مادر بزرگ درباره ….حیات…. گل های باغچه با نوه اش در ….حیاط…. خانه گفت وگو می کرد.
ب) مراقب پول های …..خرد….. خود باشیم و از …..خورد…… و خوراک های بیهوده پرهیز کنیم.

نویسنده : (الاالله عفیفی هلی ا ز من هم می خوام برم شاش بندشون کنم که این کار 66 درصد از کل کشور در سال گذشته در این زمینه به این ترتیب که برای شما ارسال می شود و اشخاصی که تکبر و خودخواهی دارند و دنبال ریاست طلبی هستند همان بهتر در جمعشون نباشید خدمت شما و خانواده محترم تبریک عرض نموده و از خداوند رحمان .