جواب نوشتن صفحه ۶۳ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب نوشتن درس هفتم علم زندگانی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. در بیت های زیر متمم ها را مشخص کنید و بنویسید.
الف) پرید از شاخکی بر شاخساری گذشت از بامکی بر جوکناری
ب) ز وحشت، سست شد بر جای ناگاه ز رنج خستگی درماند در راه
2. دو واژه کوتاه شده از متن درس پیدا کنید و شکل کامل آن را در جدول زیر، مانند نمونه بنویسید.
کوتاه شده کامل
فتاد افتاد
3. با توجه به معنی، املای صحیح کلمه را انتخاب کنید.
الف) هجوم – حجوم – = حمله ب) اجز عجز = ناتوانی
4. یک مفعول و یک متمم از صفحه نخست درس پنجم، پیدا کنید و جمله های آن را بنویسید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. الف) شاخکی – شاخساری – بامکی – جوکناری
ب) وحشت – جای – رن – راه
2. کوتاه شده کامل فتاد افتاد
توش توشه گه گاه
3. الف) هجوم
ب) عجز
4. مفعول : تصمیم گرفتم « قلبم » را بدهم به مادرم
متمم : این طور شد که به « خودم » گفتم: دیگر انتخاب کردن بس است