جواب نوشتن صفحه ۳۵ کتاب فارسی پایه نهم نوشتن درس چهارم همنشین از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. حرف های جدول را به گونه ای به هم بپیوندید که واژه هایی از متن درس به دست آید.
2. کلمۀ مناسب را با توجّه به جمله، انتخاب کنید.
الف) تنهایی یکی از …………………. مصائب است. (سنگین ، سنگین تر، سنگین ترین)
ب) یار بد، …………………. بوَد از مار بد. (بد، بدترین، بدتر)
ج) سقفی بی ستون و این…………………. است. (عجب، عجب تر، عجب ترین)
د) میهن ما …………………. از هر كشور دیگر جهان است. (زیبا، زیباتر، زیباترین)
3. دو نمونه پرسش انکاری از درس های پیشین بیابید و بنویسید.
4. مفهوم کلّی حکایت زیر را در یك بند بنویسید.
یکی از بزرگان، پارسایی را گفت: »چه گویی درحقِ فلان عابد که دیگران درحقِ وی به طعنه، سخن ها گفته اند«. گفت: «بر ظاهرش، عیب نم یبینم و در باطنش، غیب نمی دانم«.

جواب

1. حروف پشت سر هم جدول: طریقت، ذوق، مصائب، خصال
حروف جدا از هم جدول: خصلت، سلامت، واقع، خوب و …
2. الف) تنهایی یکی از …..سنگین ترین….. مصائب است.
ب) یار بد، …..بدتر….. بوَد از مار بد.
ج) سقفی بی ستون و این …..عجب ترین….. است.
د) میهن ما …..زیباتر….. از هر كشور دیگر جهان است.
3. 1) كه تواندكه دهد میوه الوان از چوب؟ یا كه داند كه بر آرد گل صد برگ از خار؟
2) دیدار یار غایب دانی چه ذوقی دارد؟ ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد
4. درباره دیگران زود قضاوت نکنیم، حرف های دیگران را ملاک قضاوت خود قرار ندهیم. روی عیب های دیگران تکیه نکنیم و …. .